باسمه‌های چوبی ژاپنی

باسمه‌های چوبی ژاپنی در بررســی هنــر ژاپــن نمــی تــوان نقــش عواملــی ماننــد هنــر چین،آییـن هـای بـودا و شـینتو و طبیعـت بـه عنـوان عناصـری محـوری و حائـز اهمیـت را نادیـده گرفـت. ایـن عوامـل خـود موجــب شــدند تــا هنــر ژاپــن از یکپارچگــی و اســتمرار در آثار،ماننـد هنـر هنـد و تنـوع آثـار ماننـد هنـر چین،برخـوردار نباشـد.آن چـه کـه […]

تکنیک و هنر

تکنیک و هنر آیا ما در عصر «تصویر جهان» یا در عصر «تصویرهای جهان» به سر می‌بریم؟ اجمال بحث «تصویر جهان» نزد هایدگر هایدگـر از «عصـر تصویـر جهـان» سـخن میگویـد. مقصـود او از آن، عصـر «جهـان» اسـت آنگونـه کـه جهـان بـه واسـطه علـم مـدرن و فنـاوری، بـه صـورت «تصویـر» بـه معنـای اخـص آن [نـزد هایدگـر] […]

پرسش از بسط و تفصیل براساس فلسفه مشرق زمین

پرسش از بسط و تفصیل براساس فلسفه مشرق زمین به یادبود ت.ایزوتسو و م.هایدگر  دامنه برد اندیشه «مغرب زمین» تا چه اندازه «جهانی» است؟ نقطـه عزیمـت خـود را نقلقولـی قـرار میدهیـم کـه در درسگفتـار اول ارائــه کــردم: نــام «تکنیــک» در اینجــا بــه انــدازهای ذاتــی و بنیادیـن فهمیـده شـده کـه معنایـش باعنـوان مابعدالطبیعـه بـه کمـال تحقـق […]

مارتین هایدگر کیست؟​

مارتین هایدگر کیست؟ ایران، ژاپن و متافیزیک اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮري دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮاي ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮاي ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﻧﺎم «Persien» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ »اﯾﺮان«، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ داﺳﺘﺎنﻫﺎي «ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ»، ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ دور و ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺎﺳﺖ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎ، و دور ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ […]

معرفی مکتب کیوتو

معرفی مکتب کیوتو   مکتب کیوتو[1] جنبش فلسفی ژاپنی است که به دلیل ظهور آن در دانشگاه کیوتو به مکتب کیوتو مشهور شد. وقتی که ژاپن در عصر میجی درهای خود را به روی مدرنیته غرب باز کرد متفکران این کشور نیز با علوم و مخصوصاً فلسفه‌ی غرب آشنا شدند. در این مکتب فلسفه‌ی غرب […]