سرویس فلسفۀ تطبیقی و اندیشۀ خاور دور

ذن و هنرِ چای

ذن و هنرِ چای نویسنده: آلیسا پنرود جوهر «مراسمِ چای، جوش آوردن آب، درست کردن چای، و نوشیدن آن است –  نه

ادامه مطلب